Zamanaşımı Süresi Dolan SGK Prim ve Diğer Alacakları

SGK Alacaklarının terkini ve zamanaşımı konulu 1/8/2012 tarihli ve 2012/27 sayılı Kurum Genelgesinin 7.2 numaralı bölümünde 18/09/2018 tarihli ve 2018/32 sayılı Genelge ile değişiklik yapılmıştır.

Buna göre;

10 yıllık zamanaşımına giren prim ve diğer alacakları ile ilgili anlaşmazlık davalarının mahkemelerin iş yükünü  artırdığı,

Zamanaşımına giren SGK alacakları ile ilgili program çalışmaları tamamlanıncaya kadar,

İşyeri ve sigortalı borçlarının SGK müdürlükleri tarafından düzenli aralıklarla taranarak en eski borçtan başlanarak belirleneceği,

Zamanaşımını durduran ve kesen sebepler ile ilgili gerekli araştırmalar da yapıldıktan sonra borcun zamanaşımına girdiğinin anlaşılması halinde  genelge ekinde yer alan “Borç Bilgilendirme Formu” nun gönderilerek tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödeme yapılmasının istenileceği,

Rızaen yapılan ödemelerin kabul edileceği,

Borçlular tarafından ödemesi yapılmayan, takibi mümkün olmayan zamanaşımına girmiş borçların ise icra servisine gönderilmeyeceği ve muhasebe sisteminin ilgili hesabında  tutulacağı,

Borçlu tarafından tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde zamanaşımı itirazında bulunulması halinde, Prim Tahakkuk ve İtiraz Komisyonu incelemesine sevk edileceği ve zamanaşımına girdiğinin anlaşılması halinde yargıya gidilmeksizin icra takip dosyasının alacaklı servise iade edileceği,

İcra dosyasında birden fazla dönem bulunması ve bazı dönemlerin zamanaşımına girmesi halinde sadece ilgili dönemlerin icra dosyasından iptalinin yapılacağı,

SGK’ya zamanaşımı defi iddiası ile itiraz edilmesinin mahkemeye dava açma süresini durduran veya kesen bir işlem olarak kabul edilmeyeceği,

Zamanaşımına uğramış olan borçların eksik borç haline dönüştüğü, dolayısıyla borç ve borçlu ortadan kalkmadığından ilgili kişilerin de Kuruma karşı borçulukları devam edeceğinden zamanaşımına girmiş borçların:

  • Kurumca verilecek borcu yoktur yazılarında veya Kurum ve Kuruluşlarca yapılacak borç sorgulamalarında,
  • Kurumca uygulanan teşvik, destek ve indirimlerde,
  • Primlerini kendileri ödeyen sigortalıların sağlık hizmetlerinden yararlanılmasında,
  • KDV Mahsubu ile prim ödenmesinde kullanılan “Borç Döküm Formunda”,

İşverenin/sigortalıların borcu olarak dikkate alınacağı da belirtilerek;

1-) İhale konusu veya özel bina inşaatlarında yapılan araştırma işlemleri sonucunda belirlenen fark işçilik borçlarının işverene tebliği üzerine söz konusu borçların işveren tarafından zamanaşımına girdiğine dair itirazda bulunulursa bahse konu bu borçlar ödenmeden ihale konusu işlerde teminatın iadesi ve özel bina inşaatlarında ise iskan için ilişiksizlik belgesi verilmeyeceği,

2-) 6183 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince reddiyat yapılması durumunda bahse konu maddenin birinci fıkrasına göre yapılacak mahsuptan sonra Kurumun zamanaşımına girmiş prim alacakları dahil prim ve diğer alacaklarından muaccel olanlara mahsup yapılacağı,

Belirtilmiştir.

 

Söz konusu SGK Genelgesine aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Bu bülten hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki kişilerle temasa geçebilirsiniz.

Şirketinizin büyüklüğü ne olursa olsun, size sunabileceğimiz avantajları keşfetmek ve kısa sürede teklif almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.